Sunday, October 23, 2011

การจัดสวนในบ้าน แบบธรรมชาติ อย่างพอเพียง Home and Garden

การจัดสวนในบ้าน แบบธรรมชาติ อย่างพอเพียง Home and Garden

บ้าน คือ ที่อยู่อาศัย บ้านที่สวยงามน่าอยู่จะประกอบขึ้นจาก ตัวอาคารและสถานที่โดยรอบ การจัดการตกแต่งบริเวณต่าง ๆ ภายในบ้านจะทำให้อาคารสถานที่นั้น ๆ สวยงามยิ่งขึ้นส่งผลให้เกิดความสุข ทั้งกายและใจแก่เจ้าของบ้านและผู้อยู่อาศัย ตลอดจนเป็นที่สุขตา สุขใจแก่ผู้อื่นที่ได้พบเห็น การตกแต่งบริเวณบ้าน หรือที่อยู่อาศัย อาจจะทำโดยเจ้าของบ้านเอง หรือจ้างวานผู้อื่น ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว เจ้าของบ้านจะเป็นผู้ที่เข้าใจความต้องการของตัวเอง และสมาชิกได้มากกว่า ผู้อื่น เพียงแต่เจ้าของบ้าน จะสนใจและเข้าใจธรรมชาติ การเจริญเติบโต ของพรรณไม้ เข้าใจหลักของศิลปะบ้างพอสมควร พร้อมทั้งมีแรงงาน ที่จะช่วยกันจัดและ คอยเอาใจใส่ดูแลรักษา ให้สวนสวยงามอยู่เสมอ ก็จะทำให้บริเวณบ้านมีสวนที่สวยงามได้

การจัดสวนในบริเวณบ้าน ไม่ว่าจะเป็นบ้านขนาดเล็ก หรือขนาดใหญ่ จะแบ่งพื้นที่การจัดสวนออกเป็นส่วน ๆ ซึ่งจะทำให้พิจารณาจัดสวนได้เหมาะสมต่อการใช้งาน ดังนี้

1. บริเวณส่วนสาธารณะ (public area)
2. บริเวณส่วนครอบครัว (family living area)
3. บริเวณส่วนตัว (private living area)
4. บริเวณส่วนบริการ (service area)

บริเวณส่วนสาธารณะ เป็นส่วนที่อยู่บริเวณหน้าบ้าน มองเห็นได้จากภายนอก ส่วนนี้จะเริ่มตั้งแต่รั้ว ประตู ทางเข้าบ้าน ระเบียง รวมทั้งบริเวณสนาม ด้านหน้าทั้งหมด ส่วนสาธารณะนี้หากมีเนื้อที่กว้างพอก็จะช่วยส่งเสริมให้บ้านสวยงาม สง่าลักษณะการจัดสวน บริเวณส่วนสาธารณะ การจัดสวนบริเวณนี้ เริ่มตั้งแต่บริเวณรั้ว ซึ่งอาจจะปลูกพรรณไม้ประดับตามจุดต่าง ๆ ทั้งในรูปที่ปลูกลงดิน หรือปลูกในภาชนะ รวมทั้งปลูกลงในกำแพงก็ได้ ส่วนบริเวณประตู อาจจะปลูกไม้เลื้อยชนิดต่าง ๆ ตามความพอใจของเจ้าของสวน บริเวณทางเดินในพื้นที่ขนาดใหญ่ควรปลูกไม้ให้ร่มเงา เพื่อช่วยลดการสะท้อนแสง และให้ ความร่มรื่น ซึ่งพรรณไม้ให้ร่มเงานี้ควรเลือกใช้ไม้ต้นที่มีดอกสวยงาม และไม่ควรปลูกจนเต็มพื้นที่ ควรพิจารณาเลือกปลูก ตามจุดที่เหมาะสมบริเวณพื้นที่ที่อยู่ใกล้ตัวอาคาร บริเวณระเบียงหน้าห้องรับแขก ควรจัดสวนหย่อมตามส่วนที่จะเป็นจุดเด่นของบ้าน ซึ่งบริเวณนี้อาจจะมีการจัดกลุ่มไม้ประดับรวมกับวัสดุอื่น ๆ มีการทำ สระน้ำบ่อน้ำ (water garden) มีน้ำตก น้ำพุ นอกจากนี้อาจจะ ปลูกไม้ดอก ตามแนวทางเดิน จากบริเวณหน้าบ้านเข้ามาสู่ ห้องรับแขก การจัดสวนบริเวณใกล้ตัวบ้าน ควรพิจารณาเลือกใช้พรรณไม้ ที่เจริญเติบโตช้า เพราะหากพรรณไม้โตเร็วและไม่ได้เอา

การจัดสวนในบ้าน แบบธรรมชาติ อย่างพอเพียง Home and Garden
http://www.decorreport.com/a348549-สวนในบ-าน-home-landscaping
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

บทความทั้งหมด จัดสวน จัดสวนบ้าน จัดสวนสวย จัดสวนดอกไม้ จัดสวนต้นไม้ จัดสวนหย่อม